Obnova Svatohorské poutní cesty v letech 2016 a 2017

 

V posledních letech došlo k celkové opravě pěti  kapliček stojících u silnice z Březnice do Příbrami. První z nich se nachází na kopci nad Březnicí u sadu Višňovka patří do katastru březnického, čtyři další spadají do katastru obce Chrást. Kapličky po staletí určovaly cestu svatohorským procesím směřujícím na Svatou Horu a to nejen z Březnice, ale z míst vzdálenějších, někdy až z Bavorska.

 

Stavební  opravu kapličky na katastru březnickém financoval Nadační fond pro Březnici, opravu dalších čtyř kapliček uhradila obec Chrást. Celkem se do dnešní doby zachovalo 8 kapliček. První se zobrazením Panny Marie Růžencové je u mostu přes Vltavu vetknuta do zdi zámeckého parku. Autorkou obrazu  z roku  2006 je Jarmila Macháčková.  Druhá  zdobena  keramickými reliéfy od Václava Fürsta stojí těsně za Březnicí. Následuje pět nově opravených, poslední osmá stojí v Třebsku.

 

Po dokončení stavebních oprav vyvstala otázka, zda by nemělo dojít i na obrazy, které kdysi zdobily všechny kapličky. Z těchto obrazů se do současné doby nezachovalo vůbec nic. Byly namalovány  přímo na omítce, která ovšem zcela opadala. O nějaké rekonstrukci původních obrazů  se nemohlo uvažovat. Bylo třeba vytvořit zcela nové obrazy, avšak na původní téma.

Nadační fond pro Březnici se ujal toho úkolu, že nové obrazy do pěti kapliček zajistí.

 

Bylo třeba najít umělce, jemuž by bylo možno dílo zadat. Sakrálním tématům se po výtvarné stránce věnuje málokdo, navíc výklenky kapliček, kam obrazy  patří jsou rozměrné, takže figury v nich musí být téměř v životní velikosti!

 

Nadační fond  se v roce 2014 obrátil na výtvarníka Lubomíra Peška s nabídkou vytvořit pět obrazů na zadaná biblická témata. Z původních obrazů, jak již bylo řečeno, se nezachovalo vůbec nic. Nebyla k dispozici žádná fotografická či jiná dokumentace.  K dispozici byla jen témata jednotlivých vyobrazení, která se stala jediným vodítkem pro výtvarné pojetí obrazů.

 

Na tomto místě je možná vhodné se zmínit o tom, že Nadační fond pro Březnici s Lubomírem Peškem již učinil dobrou zkušenost v letech předcházejících. Tehdy se jednalo o opravu rozměrného obrazu Ludvíka Kuby z počátku  20. století. Aby dílo  nesoucí název Dvoreček  mohlo být  vystaveno v nově otevřené Galerii Ludvíka Kuby  v bývalé jezuitské koleji, bylo zapotřebí věnovat mu odbornou péči, neboť se ukázalo se, že barva  se z plátna odlupuje. Tohoto úkolu se Lubomír Pešek zhostil, maje restaurátorské zkušenosti již z doby dřívější.

 

Zadání namalovat  obrazy pro svatohorské kapličky  však bylo zcela novou výzvou, kterou v roce 2014 mistr Pešek statečně přijal. Na sklonku téhož roku vznikl obraz první, během roku 2015 zbylé čtyři. Tyto obrazy posvětil P. Metoděj Zdeněk Kozubík 11. června 2016.

Všechny kapličky jsou postaveny tak, že jejich výklenky jsou vhodné k umístění obrazů na obou jejich stranách. Takže po osazení obrazy 5 kapliček na jižní straně vyvstal úkol umístit obrazy také na jejich severní stranu. O tom, jaká vyobrazen na severní straně kapliček přesně byla , se ví pouze tolik, že to byla vyobrazení českých zemských patronů, proto jako nejvhodnější řešení se jevilo, aby na severní straně výše zmíněných 5 kapliček byly umístěny obrazy světců významných pro českou zemi. Bezpochyby mezi ně patří sv. Prokop a sv. Vojtěch, sv. Jan Nepomucký, nelze opomenout sv. Ludmilu a sv. Anežku Českou. Namalováním obrazů znázorňujících tyto svaté byl Nadačním fondem pro Březnici opět pověřen Lubomír Pešek.  Vytvořil stejnou technikou pět dalších vyobrazení, která jsou od června roku 2017 na svém místě.

 

Lubomír Pešek ( ročník 1952 ) se profesionálně věnuje výtvarnému umění po celý svůj život. Krom restaurování obrazů a plastik si pro svoji  volnou tvorbu zvolil výrazové prostředky   výtvarného umění abstraktního. Má za sebou řadu výstav a jeho díla jsou nejen v tuzemských sbírkách, ale také v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje mezinárodnímu projektu Orbis Pictus: Europa

 

Nadační fond pro Březnici má za sebou téměř deset let práce věnované  podpoře mikroregionu v oblasti kultury, ekologie, podnikání, školství, sportu, mládeže i seniorů. Díky pochopení mnoha dárců může každoročně uskutečňovat  kolem 10 různých projektů zaměřených na výše uvedené oblasti. Obnova svatohorské poutní cesty je tedy jen jednou z mnoha realizací, k nimž došlo díky finančnímu přispění Nadačního fondu pro Březnici.

 

Sotva lze očekávat, že ještě někdy spatříme svatohorské procesí v té podobě, v níž ho ztvárnil počátkem minulého století Ludvík Kuba ve stejnojmenném obraze. Soubor kapliček je ozdobou našeho kraje, která zasluhuje, aby byla zachována i budoucím generacím.

 

MUDr. Jiří Beran

Publikováno: 17. 3. 2018