Adam Hynek Vrabský z Vrabí


Pátá kaplička svatohorské poutní cesty stojí na levé straně u silnice těsně před Chrástem. Její přední strana nesla motiv čtvrté části modlitby radostného růžence – Obětování Páně nebo též Uvedení Páně do chrámu. Na zadní straně byl stejně jako u ostatních kapliček portrét některého z českých zemských patronů.

Výstavbu této kapličky financoval Adam Hynek (nebo též Adam Ignác) Vrabský z Vrabí. Adam Hynek byl synem Viléma Vrabského a jeho první manželky Evy z Předenic, příslušníků dvou starých českých šlechtických rodů. Původně vladycký rod Vrabských z Vrabí, nazývaných též Tluksové Vrabští z Vrabí, již od roku 1536 držel panství Drahenice, když jej od Jana Drahenského z Ráztel koupil Vilémův strýc Kerunk Vrabský z Vrabí. Ten Drahenice posléze postoupil svému bratru Hynkovi, Vilémovu otci. Kromě Drahenic patřily příslušníkům rodu Vrabských také statky Vrabí a Dřevčice v okolí Brandýsa nad Labem, u Prahy vsi Mokropsy, Lichoceves, Svémyslice, Sibřina, v jižních Čechách pak Čimelice a také Mladějovice, sídlo druhé rodové větve. K drahenickému panství náležely též vsi Svučice, Uzenice, Drahenický Malkov, Draheničky, Kožlí, Uzeničky, Chrást, Zadní a Přední Poříčí a Namnice.

Adam Hynek Vrabský z Vrabí zastával úřad hejtmana Menšího Města Pražského, královského úředníka vykonávajícího dozor nad městskou samosprávou. Zasedal rovněž u zemského soudu. Zemský soud byl v době života Adama Hynka nejdůležitějším šlechtickým soudem v Čechách, jelikož do jeho pravomoci patřily až na některé výjimky veškeré důležité šlechtické spory.

Dne 20. prosince 1635 byl Adam Hynek císařským rozhodnutím povýšen do českého starožitného panského stavu. Opakovaně, a sice v letech 1642, 1643 a následně (s krátkými přestávkami) v letech 1644-1648, vykonával Adam Hynek úřad hejtmana prácheňského kraje za panský stav. Krajští hejtmani byli v pobělohorské době královskými úředníky (v každém českém kraji byli dva hejtmani, jeden za stav panský a druhý za rytířský, jmenovaní obvykle z řad příslušníků šlechty usedlé v daném kraji) s poměrně širokými kompetencemi v oblasti politické, vojenské, policejní, justiční, berní i hospodářské.

Adam Hynek Vrabský z Vrabí byl v zásadě loajální s katolickou stranou, zároveň byl ale spíše umírněný a na svých panstvích tolerantní k nekatolíkům. V seznamu vrchností, které na svých statcích snášely kacířské poddané, byl totiž jmenován právě také Adam Hynek Vrabský. Jeho otec Vilém přitom katolíkem zjevně nebyl, neboť ještě v roce 1628 se před rekatolizační komisí zavázal, že se bude vzdělávat v katolické víře. Vilémovy statky však zůstaly konfiskací víceméně ušetřeny. Adam Hynek se zřejmě přizpůsobil novým poměrům snadněji, důkazem čehož může být právě i jeho donátorství kapličky svatohorské cesty.

Roku 1638 získal Adam Hynek od příslušných církevních orgánů právo zřídit v Drahenicích zámeckou kapli. Tohoto práva také využil a kaple dodnes plní svou funkci. Podařilo se mu rovněž zajistit rozmnožení pozemkové držby své rodiny, neboť k Drahenicím přikoupila jeho manželka ještě panství Dešenice na Klatovsku (získala je od Jana Vrabského z Vrabí, bratra svého manžela) a v roce 1646 sám Adam Hynek koupil ves Hostišovice. Adam Hynek Vrabský z Vrabí měl za manželku Elišku Polyxenu z Kokořova (+1641) a zanechal po sobě potomky. Známi jsou dva synové Vilém Ferdinand (zemřel bezdětný, byl zabit Švédy roku 1647 a pohřben je ve Žluticích u Karlových Varů, v tehdejším sídle Kokořovců z Kokořova, rodu jeho matky) a Václav Rudolf (+1661). Václav Rudolf Vrabský z Vrabí se oženil s Evou Marií Lažanskou z Bukové a měl s ní syna Rudolfa Hynka (1661-1691).

Adam Hynek Vrabský z Vrabí zemřel dne 17. září 1660. Z dostupných pramenů nevyplývá, že by Adam Hynek byl pohřben do rodinné hrobky v kryptě kostela na Stražišti. O této hrobce se uvádí, že byla zřízena v letech 1613-1616 jeho otcem Vilémem, všechny náhrobky zasazené do zdi kaple, pod níž se pohřební krypta nachází, jsou ovšem staršího data a byly sem patrně přemístěny z předchozích pohřebišť příslušníků rodu Vrabských spolu s jejich ostatky. Bezpečně zde byli pohřbeni zakladatel hrobky Vilém Vrabský a jeho druhá manželka Anna Magdalena rozená Wiederspergerová z Wiederspergu, což dokumentuje alianční znak na kamenném víku šlechtické hrobky. Nezdá se ale zcela logické, že by zakladatel při zřízení hrobky nemyslel na své potomky. Každopádně, Adam Hynek ani jeho manželka na Stražišti svůj vlastní náhrobek nemají.

Potomci Adama Hynka Vrabského z Vrabí drželi Drahenice až do roku 1686, kdy je jeho snacha Eva Marie Vrabská (rozená Lažanská z Bukové) prodala hraběti Leopoldu Vilémovi z Valdštejna. Rod Vrabských z Vrabí vymřel po meči v červnu roku 1715 v důsledku úmrtí padesátiletého Jana Antonína Vrabského, jenž náležel k mladějovické rodové větvi, po přeslici pak úmrtím jeho dcer Anny Barbory (+1767) provdané za Jana Rudolfa z Oppersdorfu a Kateřiny Eleonory (+1739). Samotná drahenická rodová větev přitom vymřela po meči již roku 1691 zmíněným Rudolfem Hynkem.

V erbu měli Vrabští z Vrabí dva zkřížené stříbrné meče se zlatou rukojetí na černém štítě. Klenot erbu Vrabských tvořila figura ze štítu – dva zkřížené meče. Přikryvadla byla černo-stříbrná. Rodový erb Vrabských můžeme spatřit hned v několika provedeních na náhrobcích v kostele na Stražišti.

 

JUDr. Václav Bílý

člen správní rady Nadačního fondu pro Březnici

Publikováno: 17. 3. 2018