Nadační fond pro Březnici v roce 2012


Březnická veřejnost  jistě již dávno existenci  zmíněného nadačního fondu zaznamenala. Zpočátku své existence, což bylo zhruba před pěti lety, nesl název Nadační fond Bozeň. Název odkazoval na to, že kraj kolem Březnice se nazýval  bozeňským  či krátce Bozeňsko a to podle staroslovanského hradiště Bozeň, které bylo tam, kde se dnes  také říká Šance nebo Na Šancích. Název měl symbolizovat vztah k historii kraje a podporu  jeho rozvoje. Později se ukázalo, že pro mnohé je obtížné odlišení od občanského sdružení Bozeň – Spolku rodáků a přátel Březnice, případně od  březnické obce baráčníků  s Bozní ve svém názvu.

 

Správní rada nadačního fondu proto rozhodla o změně názvu na Nadační fond pro Březnici.  Ač jde v podstatě o formalitu, nejedná se  po stránce administrativní o záležitost jednoduchou. Aby ke zmíněné  administrativní změně mohlo dojít, bylo třeba vydat se cestou založení nového Nadačního fondu pro Březnici a uskutečnit jeho následnou fúzi s Nadačním fondem Bozeň, aby  výsledkem byl jeden  Nadační fond pro Březnici. Tato skutečnost však neznamená žádnou změnu v usilování a cílech fondu. Lze očekávat, že počátkem roku 2013 bude proces dokončen. Po přechodnou dobu, aby byla  zřetelně vyjádřena kontinuita, se používá názvu Nadační fond Bozeň – fond pro Březnici.

 

Nadační fond pro Březnici je v každém případě zcela samostatnou právnickou osobou se správní radou v čele. Fond nemá žádnou formální vazbu na městskou samosprávu či  na některou politickou stranu nebo hnutí. Nadační fond  díky darům fyzických osob i firem  podporuje rozvoj regionu v několika směrech. Z hlediska generačního vzato směřuje podpora fondu zejména k oběma pólům populace : k předškolním a školním dětem a ke věkové skupině seniorů. Z hlediska cílových oblastí vzato se jedná  stručně řečeno o  oblast vzdělávání,  podporu kultury a sportu. Rozsah finanční podpory  závisí na příjmech fondu, které  nyní pocházejí výhradně z darů a nikoli z jakýchkoli dotací.  Je vždy velice těžkým úkolem pro správní radu, stojí-li  před rozhodnutím, na jakou akci  a v jaké výši má nadační fond v tom kterém roce přispět, neboť možností se nabízí víc než  jich lze uspokojit. Velkou váhu při rozhodování má, když obdarovaná strana  významnější částkou na konkrétní  akci sama též přispěje.

 

Pro činnost nadačního fondu mají zásadní význam dárci. Je radostí opakovaně se přesvědčovat o tom, že jich přibývá ! Jak je výše uvedeno, jedná se o fyzické osoby a firmy, jejichž dar lze chápat nejen jako podporu uskutečnění některé z konkrétních akcí fondu, ale také jako výraz podpory nadačním idejím, z nichž jednou je  spojováním dílčích prostředků dosáhnout společného cíle a druhou je idea  altruismu neboli nezištné pomoci. Všem dárcům proto přísluší vyslovit na tomto místě vřelý dík !

 

Na závěr roku 2012 zmiňme, jak byly využity  letošní  finanční prostředky  fondu: například příspěvková organizace Domov seniorů v Březnici dostal dva finanční dary ( na zahradní altán pro své uživatele 130 000.-Kč a na ochranné prvky  stěn v interiéru 50 000.-Kč). Mateřské centrum Pampeliška obdrželo 20 000.-Kč na nákup  venkovních laviček  a na vybavení herny. Státní zámek Březnice získal 44 000.-Kč na taneční parket ( pódium), příspěvek 20 000.- na opravu vitráže a 6 000.- Kč na divadelní představení pro děti.

 

Počátkem  roku bývá zvykem dát si  dobré  předsevzetí. Bylo by krásné, kdyby takové novoroční předsevzetí pamatovalo nejen na prospěch osobní! 

 

Nadační fond pro Březnici přeje všem dobrý rok 2013  

 

MUDr.Jiří Beran                                             

za Nadační fond pro Březnici

Publikováno: 26. 12. 2012